Participeren met z’n allen
is het gemeengoed van ons allen

Welkom

Over Stichting Practicum

Onze visie

Het is onze visie dat we met ondernemers, overheden en met het onderwijs niemand aan de kant van de samenleving willen laten staan.

Iedereen kan participeren als burger en iedereen kan participeren naar vermogen. Door in ieder individu het beste mogelijke naar boven te halen, kan het mooiste binnen een groep worden bereikt.

Vanuit Stichting Practicum vinden we dat participeren met zijn allen, het gemeengoed is van ons allen.

Onze missie

Stichting Practicum wil met innovatieve methodieken, technieken en tools maatschappelijke uitdagingen van deze tijd oplossen.

Door veelal bestaande middelen anders te zien en anders te be-
nutten recyclen we wat we hebben en verspillen we niets. Anders gezegd willen we geen (belasting)gelden in regressieve reparatie, wij willen juist investeren in, op preventie gerichte, innovatie.

Een ecosysteem waarin we vraag en aanbod volgens een maat-
schappelijke-marktwerking
laten functioneren, dat is het Practicum gedachtegoed.

De rol van TÜV Nederland

TÜV Nederland is een technische en zakelijke service provider in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, inspectie en training. We bevorderen sinds 1981 veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving voor organisaties, overheid en samenleving met objectiviteit, onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid en integriteit als fundament. 

TÜV Nederland is onderdeel van de internationale TÜV NORD GROUP, met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers (in FTE).

De rol van Stichting Practicum

Stichting Practicum is de uitvinder en bedenker van het I’M certificaat voor sociaal en inclusief ondernemen. Zij zijn het aanspreekpunt voor werkgevers, scholen en gemeentes die meer willen weten over deelname aan het I’M certificaat. Vanuit hun achtergrond in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro-onderwijs) en het sociaal domein zien ze mogelijkheden om jongeren met een beperking en mensen die het om de een of andere reden moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een steuntje in de rug te geven.

De Stichting wil slimme samenwerkingen aangaan, zodat krachten kunnen worden gebundeld en oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn. Tenslotte gaat het erom degene met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan met toekomstperspectief te helpen.

Practicum heeft ambassadeurs om de belangen nog beter te kunnen behartigen

Petra Weideveld: Politiek bewogen adviseur economie en werk.

Edgar Kievit: Directeur eigenaar Innovation Kite. Innovatieve ideeën worden hier getransformeerd naar digitale oplossingen.

Egbert van Hattem: Valorisatie medewerker van Novel-T Smart van Universiteit Twente.

Maike Warrink-Lotgerink Msc: Directeur Vakschool Het Diekman en Het Stedelijk Vakcollege Enschede.

Onze Partners

Stichting Practicum in het nieuws

Artikel in INN Twente

RTL Z – Op de zaak

Practicum - Wat bieden wij

Stichting Practicum biedt een oplossing voor hét arbeidsmarktvraagstuk van nu: de integratie van arbeidsgehandicapten op de werkvloer. Want zoveel mensen langs de kant laten staan past toch niet binnen onze maatschappij?! Onze oplossing is geworteld in de praktijk. Vandaar ook onze naam: Practicum. We leveren niet de zoveelste papieren tijger af, maar geloven in pragmatische oplossingen voor concrete problemen van mensen. Het doel staat daarbij voorop: mensen met een arbeidsbeperking aan een baan voor de lange termijn helpen. We zoeken de samenwerking op met regionale partijen, zodat we weten met wie we in zee gaan. Onze regionale partijen zitten in het onderwijs, zijn ondernemers en werken bij de overheid. Samen staan we sterker en gaan we dit probleem echt tackelen.  

<23

Het Practicum ID model – Leren door te doen

Het waren de Joels en de Nikki’s uit het praktijkonderwijs en VSO binnen een lokale gemeente die heel graag wilden participeren naar vermogen. Zij vormden onze inspiratie voor het ID-model. Deze jongeren, jonger dan 23 jaar, hebben in de praktijk bewezen dat vakgerichte scholing door ‘leren door te doen’ binnen een bedrijvenomgeving werkt! De ID-Model gedachte van Stichting Practicum is gebaseerd op succesvolle praktijkcasussen. Onderstaand schema laat zien hoe het werkt.

Vakgericht Interactief Practicum – V.I.P.

Van Generalist naar Vakspecialist
Elke verworven competentie kan de leerling meteen inzetten in het bedrijf. Naarmate een leerling competenties ontwikkelt binnen het bedrijf waar hij/zij zich vakgericht vormt, ontstaat er een transitie tot vakspecialist. De leerling is de v.i.p.

Competentie Leerboog – CLB < 23

Scholen, RMC (Regionaal Mobiliteits Centrum) en wijkteams die I’M gecertificeerd zijn werken nauw samen, om ervoor te waken dat er geen enkele leerling uitvalt. De Pre Participatie, is gericht op een ketenwerking die ervoor waakt dat schooluitval de basis vormt van ontsporing van jonge arbeidsgehandicapten. Vanaf het eerste moment dat een jongere wordt aangemeld bij een praktijkschool of op het voortgezet speciaal onderwijs, ontvouwt zich een passieve ring rondom de leerling.

Die ring begint met wijkteams die de wijken kennen en wat daar binnen in gebeurt. Vervolgens, wanneer een leerling uitvalt, dan wordt er melding gemaakt bij de RMC consulent die de uitval breder kan bekijken dankzij de achtergrond informatie vanuit de wijkteam. De informatie tezamen vormt een specifieke aanpak die gericht is op de leerling en ‘trigger’ factoren rondom de leerling. Triggerfactoren zijn de wijk en leefmilieu.

De bedoeling is dat een leerling door maatwerk dat verder gaat dan alleen de individuele leerling, ervoor zorgt dat de leerling ‘teruggeduwd’ wordt in het proces van competentieontwikkeling. Dit laatste vindt plaats bij de werkgever, via het ID-model.

>23

Practicum Groeicurve

De Practicum Groeicurve is bedoeld voor mensen van 23 jaar en ouder die in de participatiewet terecht komen en niet op eigen kracht 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Door de participatiewet te benaderen als een groeicurve, ligt de nadruk op doen dan wel leren en ontwikkelen door te doen, hetgeen het gedachtegoed is van Stichting Practicum. We staan namelijk voor een aanpak die geworteld is in de praktijk en produceren niet de zoveelste papieren tijger.

Het glazen plafond

 1. Dagbesteding: De kwetsbaarste mensen bevorderen hun burgerschap en leren begrijpen hoe de maatschappij in de basis functioneert. Dit komt neer op maatschappelijke activering. Dagbesteding is op deze wijze meer dan alleen dagbesteding. Dit omdat de focus ligt op het vergroten van meedoen in de maatschappij in plaats van op tijdverdrijf.
 2. Beschut werken: Gemiddeld kwetsbare mensen richten zich op een Werkfit traject met nadruk op sociale activering. Op deze wijze blijven individuen werkfit en dus stabiel in hun (minimale) werkvermogen. Tot slot ligt de nadruk op interactie met anderen binnen het werkproces. Dit laatste draagt bij aan het ontwikkelen van sociale (werknemers) vaardigheden.
 3. Competentiegericht participeren: Aan de minst kwetsbare mensen bieden wij een kans met behulp van jobcoach 2.0 ondersteuning,  hun maximale vermogen in prestatie en verdienvermogen te realiseren. Die ontwikkeling kan in een Centrum voor Talent Ontwikkeling (CTO) worden opgepakt.

De nadruk bij de Competentie Herstelboog (CHB) voor 23-plussers ligt op een ketenwerking die ervoor zorgt, dat iemand binnen het Sociaal Domein niet aan de kant komt te staan. De focus is in dit geval tweeledig:

 1. Enerzijds via de 1 (huisarts/DMO), 2 (GGZ/UWV) en 3 (Jobcoach 2.0) het bieden van groeiperspectief naar vermogen. Zoals de basis informatie van de Groeicurve het aangeeft.
 2. Anderzijds willen wij individuen die mogelijk een doelgroepenerkenning nodig hebben, ook dezelfde stappen laten doorlopen om kwetsbaarheden van een individu erkend te krijgen en vervolgens in de ketenwerking zo goed en hoog mogelijk te laten eindigen, dat is dus werken naar vermogen bij een werkgever. In dit geval zorgt onze Competentie Herstelboog ervoor dat er niet onnodig aan individuen wordt getrokken. Zo komt er erkenning en duidelijkheid over wat een individu wel en niet kan (de beperkingen) en wordt binnen de ketenwerking gestreefd naar een focus op hetgeen het wel kan.

I'M Certificaat

Het bevorderen van inclusiviteit in Nederland is door met Maatschappelijk Verantwoorde Partners (Onderwijs, Overheden en Ondernemers) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Nederland is inclusief, het vergroten van die inclusiviteit maakt dat wij de droom hebben dat niemand aan de kant blijft staan en iedereen participeert.

Gewikt en gewogen Inclusief, Divers en Anti-Racistisch

I’M geeft aan dat een organisatie methodisch Inclusief is, dat wil zeggen dat inclusiviteit verweven is met de bedrijfsvoering. Een I’M gecertificeerde organisatie is feitelijk anti-racistisch en omarmt de diversiteit van Nederland.

Inclusieve add-on op ISO9001

I’M is tevens een inclusieve add-on op de bestaande ISO normeringen. I’m geeft aan dat een organisatie, naast de betrouwbaarheid van de ISO normeringen, betrouwbaarheid krijgt met I’M een doorvertaling naar mens, milieu en maatschappij.

Wat zijn onze uitgangspunten?

De volgende tien uitgangspunten zijn de basis voor I’M en worden onderschreven door zowel Stichting Practicum als TÜV Nederland.

  1. Iedereen hoort erbij, we stimuleren dat ook mensen met een beperking een betaalde baan kunnen vinden.
  2. We willen draagvlak creëren onder het commerciële bedrijfsleven.
  3. We willen een toevoeging zijn op het gebied van scholieren in het praktijk- en vso-onderwijs, om hen naar een baan te begeleiden en niet naar de bijstand.
  4. We willen de arbeidskansen vergroten voor 50-plussers.
  5. We willen aansluiten bij wat er leeft in de sectoren van de maakindustrie, de groenvoorziening, de schoonmaakbranche, maar ook bij het regionale MKB.
  6. We willen werken vanuit het commerciële businessmodel, indien mogelijk ondersteund door een bank.
  7. We creëren een community waarin werkgevers mensen kunnen vinden die dromen van meedoen.

Vraag hier het Normenkader aan

Wilt u weten waaraan te moeten voldoen als bedrijf om het IM certificaat te verkrijgen? Vraag dan via onderstaand formulier het normenkader aan dat gebruikt wordt voor de audit. Na een éénmalige betaling van €15,- wordt het normenkader u digitaal toegestuurd.

Practicum - Coöperatief ontwikkelde tools

Bevorderen Burgerschap

Meest kwestbare Nederlanders

Ook onder de vluchtelingen, die zich willen vestigen in Nederland, bevinden zich veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hier is een grote groep jong arbeidsgehandicapten waar te nemen. Deze jongeren komen binnen en volgen onderwijs op de Internationale Schakel Klassen, in de middelgrote en grote steden. Deze groep kan niet doorstromen naar vervolg onderwijs en zijn aangewezen op een goede vorm van bemiddeling naar werk. Via onze methodiek; bevordering burgerschap is dit te realiseren. De start kan plaats vinden op dagbestedingsnivo, met doorstroom mogelijkheden. Ook de meest kwetsbare groep autochtone Nederlanders met grote afstand tot de arbeidsmarkt, kan haar burgerschap bevorderen door dagbesteding.

Nieuwe Nederlanders

Integratie van, nieuwe Nederlanders en andere wanneer een verbindingsbrug wordt gezocht tussen het verleden van een allochtoon en het heden, dan hoort daar ook een realistisch werkvoorbeeld. Werken is participeren en draagt bij aan normbesef.

Onbekend maakt onbemind, dat geldt zowel voor de autochtoon alsmede voor de allochtoon. Mvo organisaties/bedrijven vormen  de spil in de web door  praktijksimulaties aan te bieden. De aspecten integreren, onderwijzen en participeren. Die drie aspecten dragen bij aan burgerschap en burgerschap vergroot maatschappelijke betrokkenheid.

I.B.M. inclusive business management

Werkwijze I.B.M.

Met I.B.M. wordt bedoeld (collectief) passende persoonlijke ondersteuning (PPO)  richting een individuele collega met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel:

 1. Stimuleren, activeren en begeleiden om continuïteit  van werk en werkvermogen te borgen middels ontwikkeldoelstellingen.
 2. Persoonlijke ondersteuning in actieve vorm, afhankelijk van beeldvorming gedurende leerwerkfase
 3. Persoonlijke ondersteuning in passieve vorm, afhankelijk van beeldvorming gedurende leerwerkfase

De platte weergave  van de begeleidingsregime algemeen ziet er als volgt uit:

De kracht van Vakgericht Jobcoachen is dat het centrale punt gericht is op het vak dat de medewerker uitoefent. De IBM-er is een vakdeskundige en begrijpt de eindtermen die bepalend zijn voor de uitvoering van (bijvoorbeeld) het vak schoonmaak.

Alle individuele doelgroepers zullen een begeleidingscontract tekenen waarin de inhoudt van de begeleiding wordt beschreven, een voorbeeld van een dergelijk contract volgt hieronder.

De IBM-er is richting leidinggevende(n) de mentor en de expert die de leidinggevende(n) coacht in hun ontwikkeling om beter om te gaan met individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds is de IBM-er ook de procesbewaker van de werknemer en werkgever relatie.

Jobcoach ‘oude’  stijl wordt ingezet vanuit- en voor de doelgroeper en wordt op die manier een verlengstuk van de doelgroeper. In de praktijk wordt dikwijls gezien dat de doelgroeper de jobcoach ‘oude’ stijl gebruikt als aanwijsstok in de werknemer- en werkgever relatie. De jobcoach oude stijl heeft op deze wijze heel veel uren nodig om te waken voor de effectiviteit van het jobcoachproces.

Bij de I.B.M. gedachte kan er met minder jobcoach uren/gelden meer worden bereikt. Dit omdat de IBM-er zich centraal bevindt binnen het werknemer- werkgeversrelatie en zowel bewaker is van het proces alsmede de mentor om toe te zien op vakinhoudelijke groei.

Practicum & Banken

Banken vormen de hoeksteen van ons monetaire systeem. Daarmee vormen zij een belangrijke pijler van onze economie. Wanneer we stellen dat participeren met ons allen het gemeengoed is van ons allen, dan vinden wij dat een bank een accelerator kan zijn van inclusiviteit. Nederland is inclusief, inclusief met zijn arbeidsbeperkten en inclusief met zijn diversiteit. Een bank die dit omarmt en ons systeem verwerkt in bedrijfsfinancieringen kiest voor een duidelijke concept, namelijk dat welvaart voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Contact

logoPracticumWit

Hoe zijn wij te bereiken:

Stichting Practicum is te bereiken per mail en telefoon.

Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier voor al uw vragen of opmerkingen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Alvast bedankt voor uw interesse en/of feedback.

Telefoon : 06 - 82 68 22 59

E-mail : info@stichtingpracticum.nl